o nas

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Antalis  w kontekście Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego (CSR)

Jako wiodący międzynarodowy dystrybutor materiałów do komunikacji wizualnej, firma Antalis uważa, że w procesie swojego rozwoju musi uwzględniać zarówno zagadnienia gospodarcze, społeczne oraz te dotyczące ochrony środowiska.
Działalność Antalis dotycząca społecznej odpowiedzialności w biznesie pozostaje w zgodzie z globalną strategią Grupy Sequana. Jej celem jest zapewnienie, że Grupa oraz jej oddziały biorą odpowiedzialność za swoje działania, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, socjalne, etyczne oraz ochrony środowiska.

Sequana zamierza tworzyć zyskowny i długofalowy biznes, oparty na silnych etycznych wartościach, włączając w to zagadnienia ekonomiczne, socjalne i ochronę środowiska. Bierzemy odpowiedzialność za to, aby kluczowe wartości grupy były wprowadzane i przestrzegane
w codziennym prowadzeniu biznesu
”. Pascal Lebard, CEO Sequana

Tą wspólną polityką, opartą na 4 filarach i 8 inicjatywach, Grupa Sequana oraz jej oddziały zapewniają sobie wiodącą rolę wśród firm sektora papierniczego.

4 filary strategii CSR:

- Zarządzanie (polityka CSR, etyka biznesu)
- Zasoby naturalne (identyfikowalność, zużycie wody i energii)
- Ludzie (bezpieczeństwo, umiejętności, zróżnicowanie)
- Oferta zawierająca produkty ekologiczne 


Aby podkreślić te zobowiązania, Antalis wprowadził we wszystkich krajach Kartę Odpowiedzialnego Biznesu.

Zarządzanie Zasoby naturalne Ludzie Oferta produktowa

Polityka CSR 

Grupa ma na celu wprowadzenie globalnej polityki CSR, z siecią silnych i niezawodnych procesów sprawozdawczych, które spowodują, że Grupa
i jej oddziały skoncentrują się, w spójny sposób, na głównych priorytetach polityki CSR. Polityka ta jest przekładana na cele we wszystkich ośmiu inicjatywach.

Identyfikowalność

Grupa zapewnia,
że wszystkie nasze produkty pochodzą
ze źródeł w pełni identyfikowalnych oraz powstają i są dystrybuowane zgodnie
z prawem.

Bezpieczeństwo

Grupa odpowiada
za zapewnienie swoim pracownikom bezpieczeństwa i zdrowego środowiska pracy. Dlatego też Grupa zakłada obniżenie o 30% wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy, zarówno w swoich papierniach
jak i magazynach.

 

Oferta produktowa

Grupa wykazuje zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska poprzez swoją ofertę produktową. Grupa odpowiada za to,
aby wszelkie oznaczenia
na ofercie produktów ekologicznych przekazywały pełną
i rzetelną informację klientom.

Etyka biznesu

Grupa wprowadza jasne zasady, w celu przestrzegania wymagań prawa dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji oraz korupcji
i zapewnia swoim pracownikom niezbędne szkolenia w tym zakresie.

Energia

Grupa i jej oddziały poszukują sposobów
na udoskonalenie procesu zużycia energii,
aby zwiększyć wydajność swoich papierni
i magazynów oraz rozwijać alternatywne źródła wytwarzania energii.  

Umiejętności
i zróżnicowanie

Grupa opracowuje politykę
w zakresie wykorzystania posiadanej wiedzy
i umiejętności oraz kładzie nacisk na różnorodność.

 

Woda

Grupa i jej oddziały poszukują sposobów na udoskonalenie zarządzania źródłami wody: jej wykorzystaniem, jakością
i odpływem.