Odpowiedzialny biznes

Reach_259x194.png

Oświadczenie  w sprawie Regulacji REACH

Drodzy Kooperanci oraz drodzy Klienci,

W związku z wymaganiami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH) firma Antalis Poland Sp. z o.o. oświadcza co następuje:

1.    Firma Antalis Poland Sp. z o.o. zna wymagania rozporządzenia nr 1907/2006/WE zwanego rozporządzeniem REACH i zgodnie z polityką firmy dba o to, aby wszystkie dostarczane przez nią produkty spełniały wymogi wyżej wymienionego rozporządzenia.
2.    Firma Antalis Poland Sp. z o.o. stale monitoruje dostarczane przez nią produkty w zakresie zawartości substancji SVHC, wypełniania wymagań zał. XVII rozp. REACH (zakazy i ograniczenia we wprowadzaniu pewnych substancji do obrotu) i zał. XIV rozp. REACH (zezwolenia).
3.    Firma Antalis Poland Sp. z o.o. stale monitoruje swoich dostawców w zakresie rejestracji dostarczanych jej substancji i mieszanin chemicznych.

Jednocześnie informujemy, że firma Antalis Poland Sp. z o.o. stale podnosi kwalifikacje swoich pracowników w zakresie znajomości wymagań rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH) oraz jest w stałym kontakcie ze swoimi dostawcami i w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian przekaże bezzwłocznie stosowne informacje zainteresowanym stronom.