Warunki świadczenia usług logistycznych

 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Spółka Antalis Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul.
Wołoska 5, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000003447, nr NIP 8769-016-80-60, zwana dalej Zleceniobiorcą w oparciu o następujące przedmioty jej
działalności: wynajem samochodu wraz z kierowcą
(PKD 60.24C), przeładunku towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych (PKD 63.11 C) na terenie kraju, pozostała
działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z),
magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach (63.12.C).

II. DEFINICJE


a. Przesyłka Paletowa – usługa spedycyjna polegająca
świadczeniu przedsiębiorcom, osobom fizycznym oraz
osobom prawnym nie będącym przedsiębiorcami
kompleksowych usługi logistycznych w postaci: organizacji i
zaplanowania trasy przewozu przesyłki, załadunku, jej
przewozu przez profesjonalnego przewoźnika nie będącego
Zleceniobiorcą lub wynajętym w tym celu samochodem
ciężarowym do miejsca dostawy, jej ewentualnego
przeładunku lub magazynowania oraz rozładunku.
b. Zleceniodawca - osoba zlecająca organizację przesyłki
paletowej w odniesieniu do przesyłki,
c. Przewoźnik – wskazany przez Zleceniobiorcę przedsiębiorca
upoważniony do wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego na zasadach wynikających
z ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004r, poz. 2088 z późniejszymi
zmianami) wykonujący przewozy w ramach przesyłki
paletowej
d. Kierowca - przewoźnik osobiście wykonujący przewozy
w ramach usług organizacji przesyłek paletowych zatrudnieni
przez przewoźnika kierowcy, a także inne osoby nie
zatrudnione przez przewoźnika, lecz wykonujące osobiście
przewozy na jego rzecz, spełniające wymagania określone
w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004r, poz. 2088
z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r
prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. Nr 58 z 2003 r poz. 515 z
późniejszymi zmianami) .
e. Odbiorca - wskazany w Zleceniu przesyłki paletowej podmiot,
któremu ma być wydana Przesyłka w Miejscu Dostawy,
f. Paleta – towar umieszczony na palecie opakowany w sposób
wymagany lub zwyczajowo przyjęty, do przewozu na
podstawie Zlecenia przesyłki paletowej . Wymiary
standardowej Palety nie mogą przekraczać: 120 x 80 x 180
cm. Waga standardowej palety nie będzie wyższa niż 750 kg.
g. Przesyłka - wszystkie towary wydane jednorazowo w ramach
przesyłki paletowej kierowcy do przewozu do jednego
miejsca dostawy.
h. Potwierdzenie doręczenia - usługa dodatkowa polegająca na
pisemnym potwierdzeniu przez Odbiorcę otrzymania
Przesyłki, na przedłożonym przez Kierowcę liście
przewozowym oraz zwrocie tego dokumentu do
Zleceniodawcy; Za równoważne z pisemnym potwierdzeniem
przez Odbiorcę otrzymania Przesyłki traktowane będą
pisemne adnotacje dokonywane przez Kierowcę na Liście
Przewozowym o nieobecności, odmowie odbioru przesyłki
lub braku możliwości jej dostarczenia do odbiorcy,
i. Siła Wyższa - okoliczności, których Przewoźnik nie mógł
przewidzieć, uniknąć i których następstwom nie mógł
zapobiec np. działania sił przyrody, działania wojenne,
rewolucje, strajki, akty terrorystyczne.
j. Zlecenie przesyłki paletowej – dokument na podstawie
którego Zleceniobiorca dokonuje zaplanowania trasy
przewozu przesyłki, jej załadunku, ewentualnego
przeładunku lub magazynowania, wynajmu samochodu
ciężarowego wraz z kierowcą w celu przewozu przesyłki do
określonego odbiorcy oraz jej rozładunku,
k. Przechowanie – przechowywanie towaru Zleceniodawcy w
odpowiednim do tego celu pomieszczeniu magazynowym
przez łączny okres nie dłuższy niż 48 godzin, liczony od
momentu otrzymania przez Zleceniobiorcę przesyłki do
momentu jej dostarczenia ; Przechowywanie towaru
w okresie dłuższym od okresu wskazanego powyżej jest
możliwe jedynie na podstawie odrębnie zawartej pomiędzy
stronami umowie magazynowania i na warunkach z niej
wynikających. Towar przechowywany bez podpisanej umowy
w okresie dłuższym niż 48 h nie podlega ubezpieczeniu.

III. ZLECENIE PRZESYŁKI PALETOWEJ


Zleceniobiorca świadczy usługi logistyczne na rzecz
Zleceniodawców na podstawie Zlecenia Przesyłek Paletowych
którego integralną częścią są postanowienia niniejszego
regulaminu stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu
artykułów 384 do 385 KC.
Poprawnie wypełnione Zlecenie przesyłki paletowej powinno
zawierać następujące elementy:
1. Dokładne dane Zleceniodawcy, a w szczególności:
a. Imię, Nazwisko (Nazwę firmy), dokładny adres,
numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej, rejestru handlowego lub
Krajowego Rejestru Sądowego Kupującego,
2. Dokładne dane Odbiorcy towaru: imię, nazwisko
(nazwę firmy), dokładny adres.
3. Dokładne dane przesyłki, w tym w szczególności:
a. Nazwa towaru
b. Gabaryty
c. Ilość, wagę
d. Rodzaj opakowania jednostkowego
4. Cenę za usługę
5. Terminy, miejsce i warunki wydania i dostarczenia
towaru.
6. W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest
siedziba Zleceniodawcy Usługi, zlecenie przesyłki
paletowej powinno zawierać oświadczenie, iż
Odbierający towar jest upoważniony przez
Zleceniodawcę usługi do jego reprezentowania,
zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków
wynikających z tej czynności, w tym szczególnie
odpowiedzialności za przyjęty towar.
7. Ewentualne zlecenie usługi dodatkowej polegającej
na zwrocie do Zleceniodawcy listu przewozowego
zawierającego pisemne potwierdzenie przez
Odbiorcę otrzymania przesyłki.
W przypadku gdy dane teleadresowe podane w Zleceniu
przesyłki paletowej nie są zgodne z rzeczywistością lub
pominięto istotne informacje na temat dotyczący realizacji
zlecenia. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć ewentualne
dodatkowe koszty wynikające z podania nieprawidłowych lub
niepełnych danych .
Zlecenie przesyłki paletowej składane za pośrednictwem sieci
Internet wiąże strony od chwili uzyskania przez Zleceniodawcę
drogą elektroniczną potwierdzenia przez Zleceniobiorcę
przyjęcia Zlecenia usługi do realizacji.
Z uwagi na wyłączenia niżej wymienionych pozycji z polisy
ubezpieczeniowej, Zleceniobiorca odmówi lub odstąpi od
przyjęcia Zlecenia przesyłki paletowej w odniesieniu do
przesyłek stanowiących:
a) korespondencję,
b) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie
przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień
międzynarodowych, których stroną jest Polska,
c) gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty

płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy,
papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz
wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o
wartości artystycznej, antyki, przedmioty numizmatyczne i
zbiory filatelistyczne,
d) przesyłki, których przyjęcie stanowiłoby naruszenie
wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatorów
oraz operatora publicznego, zgodnie z przepisami prawa
pocztowego,
e) żywe zwierzęta,
f) telekomunikacyjne karty typu pre-paid oraz aktywacyjne,
g) leki, narkotyki oraz substancje psychotropowe i
halucynogenne,
h) materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz
inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
i) artykuły spożywcze wymagające warunków chłodniczych,
j) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
k) organy ludzkie,
l) rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej
czasowej - karnet ATA
m) rzeczy, dla których wymagane jest oznakowanie znakami
akcyzy,
n) rzeczy przewożonych pod plombą celną,
o) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie
dla ludzi bądź narażać inne Przesyłki na zniszczenie,
uszkodzenie, zabrudzenie, itp.
Poza wyżej wymienionymi przypadkami, Zleceniobiorca jest
uprawniony do odmowy wykonania zlecenia usługi bez podania
przyczyn.
Zleceniobiorca nie przyjmuje przesyłek, których adres Odbiorcy
wskazuje na adres tymczasowy, w tym w szczególności do:
hoteli, domów studenckich, ośrodków leczniczych
i sanatoryjnych, na targi i wystawy, na numery skrytek
pocztowych, itp.
Kierowca odbierający Przesyłkę oraz dokonujący przewozu nie
jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub
uzupełnień warunków określonych w niniejszych Ogólnych
Warunkach.
Zleceniobiorca nie jest związany ustnymi lub pisemnymi
instrukcjami poczynionymi przez Zleceniodawcę lub Kierowcę
na Przesyłce, w tym w szczególności na Liście Przewozowym,
sprzecznymi z przepisami prawa, Umową lub warunkami
zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach.

IV. WYDANIE PRZESYŁKI


a. Wszystkie Zlecenia przesyłek paletowych realizowane są
wyłącznie na terytorium Polski.
b. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za odmienną od
deklarowanej zawartość opakowań przesyłki.
c. Przesyłka wydawana Zleceniobiorcy jest odbierana z miejsca
wskazanego w Zleceniu przesyłki paletowej.
d. Zleceniodawca zobowiązany jest do właściwego opakowania
towaru w sposób zapewniający zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie przewozu towaru do Odbiorcy.
Prawidłowy sposób pakowania opisuje Instrukcja Pakowania
Przesyłek.
e. Wydanie przesyłki odbywa się po wystawieniu i podpisaniu
listu przewozowego przez kierowcę i Zleceniodawcę, w
którym wypełnione muszą zostać wszystkie pola wskazane
przez kierowcę. Za poprawność wszystkich danych zawartych
w Liście przewozowym odpowiada Zleceniodawca.

 

V. TERMIN DOSTARCZENIA PRZESYŁKI

a. Wiążącym obie strony terminem dostarczenia przesyłki do jej
Odbiorcy jest termin wskazany przez Zleceniodawcę i
potwierdzony przez Zleceniobiorcę w polu „Potwierdzenie
przyjęcie zlecenia” Zlecenia przesyłki paletowej.
b. Jeżeli w Zleceniu przesyłki paletowej dokonanym przez
Zleceniodawcę data dostarczenia przesyłki nie jest wyraźnie
określona, oznacza to że o terminie dostarczenia przesyłki
decydować będzie Zleceniobiorca. W każdym takim
przypadku termin dostarczenia przesyłki nie może być dłuższy
niż 3 dni. Wszelkie zmiany dotyczące złożonego Zlecenia
przesyłki paletowej powinny zostać sformułowane na piśmie i
wysłane drogą faksową lub pocztą elektroniczną do
Zleceniobiorcy w celu ich ewentualnego potwierdzenia.
c. Zleceniodawca zobowiązany jest do poinformowania
Odbiorcy o uzgodnionym ze Zleceniobiorcą terminie dostawy
i rozładunku przesyłki.
d. W cenie usługi wliczony jest czas wolny od dodatkowych
opłat za czynności załadunkowe i rozładunkowe wynoszący
0,5 godziny. W przypadku gdy czynności załadunkowe lub
rozładunkowe na skutek działań lub zaniechań Zleceniodawcy
lub Odbiorcy przekroczą limit czasowy o jakim mowa w
zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca zobowiązany będzie
do pokrycia kosztów przestoju zgodnie z cennikiem.

 

VI. PRZESYŁKI NIEDORĘCZONE

a. W przypadku nieobecności, odmowy odbioru przesyłki lub
braku możliwości jej dostarczenia do odbiorcy,
Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego
telefonicznego poinformowania Zleceniodawcy o zaistniałym
zdarzeniu w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji co do
dalszego sposobu postępowania Kierowcy z przesyłką.
b. W przypadkach wymienionych powyżej Zleceniodawca
zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty ponownego
dostarczenia przesyłki do odbiorcy lub zwrotu towaru do
Zleceniodawcy.
c. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę oraz
w przypadku nie poinformowania przez Zleceniodawcę co do
sposobu dalszego postępowania z przesyłką Zleceniobiorcy
przysługuje prawo umieszczenia przesyłki w magazynie na
koszt i ryzyko Zleceniodawcy na okres nie dłuższy niż 30 dni.
d. Po upływie w/w okresu Zleceniobiorca jest uprawniony do
dokonania likwidacji Przesyłki, m.in. poprzez jej sprzedaż lub
zniszczenie, w terminie i na zasadach analogicznych do tych,
które wskazane są w Prawie przewozowym.
e. Odbiorca odmawiający przyjęcia przesyłki zobowiązany jest
do podpisania listu przewozowego wraz z opisem przyczyny
odmowy przyjęcia przesyłki.
f. Ponowne dostarczenie przesyłki do Odbiorcy lub zwrotu
przesyłki do Zleceniodawcy odbywać się będzie na podstawie
odrębnego Zlecenia przesyłki paletowej.

 

VII. ZASADY I GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZLECENIOBIORCY


a. Zasady i granice odpowiedzialności Zleceniobiorcy z tytułu
niewykonania bądź nienależytego wykonania usług, w tym w
szczególności tryb ustalania i wysokości przysługującego
Zleceniodawcy odszkodowania, ustala się zgodnie
z przepisami Ustawy Kodeks Cywilny.
b. W razie nie wykonania usługi POP i powstania stąd szkody u
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić
odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż należność za
usługę POP.
c. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia lub uszkodzenia
Przesyłki a także za zwłokę w jej przewozie na zasadach
określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności
spowodowanych Siłą Wyższą rozumianą jako okoliczności,
których Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć, uniknąć i
których następstwom nie mógł zapobiec np. działania sił
przyrody, działania wojenne, rewolucje, strajki, akty
terrorystyczne.
d. Zleceniobiorca w każdym wypadku zaistnienia szkody w
przesyłce ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty 500
000 USD (Odpowiedzialność Cywilna Spedytora) na każde
zdarzenie. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca
zobowiązuje się do umożliwienia mu wykupienia
ubezpieczenia Cargo w odniesieniu do konkretnej przesyłki.

 

VIII. REKLAMACJE


Przyjęcie Przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje
wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, opóźnienia lub
uszkodzenia Przesyłki, chyba że szkodę stwierdzono
protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki przez Odbiorcę.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Odbiorca
towaru zobowiązany jest do natychmiastowego sporządzenia
przy udziale kierowcy protokołu stanu przesyłki.
Protokół powinien zawierać:
a. datę i godzinę dostarczenia Przesyłki
b. nr listu przewozowego
c. szczegółowy opis uszkodzeń
d. podpis kierowcy.
W przypadku nie dopełnienia w/w formalności Zleceniodawca
utraci możliwość uzyskania naprawienia powstałych szkód.
Reklamacje wnosi się na piśmie w terminie 7 dni pod rygorem
nieważności na adres Antalis Poland Sp. z o.o. ul. Sochaczewska 96a, 05-870 Błonie Wieś, gm. Błonie. Reklamacja powinna
zawierać niezbędne informacje oraz dokumenty umożliwiające
jej rozpatrzenie, a w szczególności:
a) odpowiednie dokumenty uzasadniające
wysokość roszczenia,
b) kopię Zlecenia przesyłki paletowej i listu
przewozowego ,
c) kopię protokołu o stanie Przesyłki.
d) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,
Jeżeli reklamacja jest niekompletna, albo nie doręczono do niej
wymaganych dokumentów, Zleceniobiorca wezwie
reklamującego do jej uzupełnienia w ciągu 30 dni od daty
wysłania takiego żądania pod rygorem uznania reklamacji za nie
wniesioną.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty
należności na rzecz Zleceniobiorcy.

 

IX. WYNAGRODZENIE


Należności z tytułu świadczenia usług przez Zleceniobiorcę będą
wnoszone przez Zleceniodawcę gotówką w chwili
przekazywania przesyłki Kierowcy. Klienci stale współpracujący
ze Zleceniobiorcą mają prawo do odrębnych ustaleń w tym
zakresie.

 

X. POUFNOŚĆ


Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że identyfikator i
hasło dostępu do strony www.easytruck.pl są tajemnicą
przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy w rozumieniu art.11 ust.4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. nr 47 z 1993 r., poz.211 z późniejszymi
zmianami), a przekazanie, ujawnienie tych informacji osobom
trzecim stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu art.11 ust.1 tejże ustawy.

XI. SPRAWY SPORNE


W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia
sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie rzeczowo
właściwego Sądu Powszechnego w Warszawie lub każdego
innego w przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami.
Usługodawca przed rozpoczęciem współpracy zobowiązany jest
do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług
Logistycznych. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Logistycznych
są dostępne na każde żądanie Usługodawcy oraz zamieszczone
na stronie www.easytruck.pl.