Szanowni Państwo, w związku z inwentaryzacją w dniu 22.11 nie będzie możliwości zakupu towarów w ilościach detalicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

ZASADY KORZYSTANIA z usługi CZAT

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI „CZAT” Antalis Poland Spółki z o.o. w Warszawie


1. Usługa czat jest oferowana Usługobiorcom bezpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Usługobiorcę Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Antalis Poland Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnego pod adresem www.antalis.pl, a także po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszych zasad.
2. Usługa czat jest formą komunikacji bezpośredniej Usługobiorcy z Usługodawcą, do której dochodzi na skutek działania podjętego przez Usługobiorcę, korzystającego z narzędzia informatycznego udostępnionego na stronie internetowej Usługodawcy (dalej „czat”).
3. Obsługa czata ze strony Usługodawcy dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy ustalanych u Usługodawcy oraz z zastrzeżeniem punktu 4.
4. W ramach usługi czat eKonsultanci Usługodawcy będą starali się pomóc w kwestiach poruszania się po stronie, wyszukiwania produktów/informacji, procesu składania zamówienia (nie przygotowują ofert).
5. Dostęp do czata może być czasowo wyłączony na skutek przerw technicznych, braku wolnych sesji, a także z innych przyczyn oraz decyzji Usługodawcy.
6. W przypadku braku wolnych sesji, system „kolejkuje” oczekujące rozmowy i wyświetla użytkownikowi szacowany czas pozostały do podjęcia rozmowy przez eKonsultanta.
7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia w dowolnej chwili usługi w trybie „OFFLINE”, to jest dającego możliwość pozostawienia wiadomości pod nieobecność przedstawiciela Usługodawcy.
8. Przed rozpoczęciem rozmowy Usługobiorca jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, adresu email oraz nazwy firmy, którą reprezentuje (opcjonalnie).
9. W ramach korzystania z czata Usługobiorca może mieć możliwość przesyłania plików, zdjęć, grafik i innych materiałów odnoszących się do tematu rozmowy w formie elektronicznej (nie większych niż 10 MB), których przesłanie zależne jest wyłącznie od woli Usługobiorcy.
10. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść rozmów oraz przesyłanych materiałów, a także oświadcza, iż przysługuje mu do nich stosowne prawo autorskie majątkowe.
11. Usługobiorca oświadcza, iż wszelkie treści, a w tym zapisy rozmów i przesyłane materiały zostają przez niego udostępnione dobrowolnie oraz wyraża zgodę na ich zapisywanie, przetwarzanie, archiwizowanie, publikowanie oraz przesyłanie przez Usługodawcę, a także przez firmy trzecie działające na zlecenie Usługobiorcy.
12. Usługobiorca oświadcza, iż treści przekazywane mu przez Usługodawcę w czasie czat nie będą rozumiane przez Usługobiorcę jako stanowiące ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
13. Wiadomości pozostawione w trybie OFFLINE oraz problemy zgłoszone w trybie ONLINE, ale nierozwiązane w trakcie rozmowy czat, mogą zostać zarejestrowane jako zgłoszenia, tj. tzw. „ticket system” i generować powiadomienia e-mailowe dot. realizowanego zagadnienia: wiadomość rejestracyjna, wiadomości od eKonsultanta w sprawie rozwiązywanej kwestii, zmiany statusu zarejestrowanego zgłoszenia, prośba o ocenę poziomu zaoferowanego serwisu. Adres mailowy systemu ticketowego: 5951621+XXXXX@tickets.livechatinc.com (gdzie XXXXX to numer zarejestrowanego zgłoszenia).
14. Zabrania się w szczególności używania słownictwa niecenzuralnego lub uznanego za obraźliwe, podejmowania tematów niezwiązanych z działalnością biznesową Usługodawcy oraz blokowania sesji.
15. Usługobiorca może zadecydować o przerwaniu lub uniemożliwieniu dostępu do czata Usługobiorcy bez podania przyczyn w przypadku odnotowania niedopuszczalnych zachowań Usługobiorcy.
16. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych zasad odpowiednie zastosowanie znajduje Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Antalis Poland Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
17. Po skorzystaniu z usługi Usługobiorca może zostać poproszony o ocenę serwisu. ZAPRASZAMY.