Ogólne warunki sprzedaży

1. Zamówienie

Zamówienie powinno zawierać w szczególności następujące elementy:

 • dokładne dane Kupującego, określające zgodnie z danymi rejestrowymi nazwę firmy, dokładny adres siedziby oraz numer NIP;
 • powołanie się na ewentualną ofertę;
 • wielkość zamówienia (należy ewentualnie określić minimum i maksimum);
 • rodzaj zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę, a także inne stosowne dane należycie identyfikujące zamawiany towar, jak na przykład: wymiar, gramaturę;   
 • termin, miejsce i warunki wydania towaru;
 • w przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Kupującego, Kupujący wskazując to miejsce tym samym oświadcza, iż Odbierający towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar.

2. Potwierdzenie zamówienia

2.1 Zamówienie składane telefonicznie wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdził przyjęcie go do realizacji.

2.2 Zamówienie składane za pośrednictwem poczty elektronicznej wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający potwierdził przyjęcie go do realizacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.3. Zamówienie na towar dostarczany bezpośrednio od producenta wiąże strony od chwili otrzymania i potwierdzenia przez Sprzedającego pisemnego dokumentu zawierającego takie zamówienie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.

2.4 Zamówienie składane za pośrednictwem sieci internet wiąże strony od chwili określonej treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.5 Przyjęcie do realizacji zamówienia na towar dostarczany bezpośrednio od producenta wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Sprzedającego, zawierającego uszczegółowienie wszystkich danych zamówionego towaru, miejsca i przewidywanego terminu dostawy, jeśli takie nie nastapiło w zamówieniu Kupującego.

3. Dostawa

Zamówienia realizowane są na terenie Polski, chyba że strony odrębnie ustalą inne warunki dostawy.

3.1 Termin dostawy

      · bezpośredniej
Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru dostarczanego bezpośrednio od jego producenta jest termin ustalony przez strony w pisemnym zamówieniu. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanym przez Sprzedającego data dostawy nie jest wyraźnie określona, oznacza to, że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony. Sprzedający umocowany jest do dostarczenia Kupującemu zamówionego i zakupionego na warunkach określonych w zamówieniu towaru w terminie i na adres określony w zamówieniu oraz do wystawienia stosownej faktury VAT dokumentującej zawartą w ten sposób umowę sprzedaży, chyba że po dniu złożenia zamówienia  strony ustaliły pisemnie inne warunki sprzedaży. W przypadku odmowy odbioru towaru dostarczonego Kupującemu w sposób określony powyżej, Sprzedający upoważniony będzie do przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego w cenie 1 zł netto za miejsce paletowe za dzień.

       · z magazynu

Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu na zamówienie Kupującego będzie każdorazowo ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.
 

3.2 Rozkład ciężaru ryzyka

a) W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:

 •     jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru - w przypadku uszkodzeń towaru;
 •     jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny - w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym, który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
   

b) W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru w magazynach Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.

c) Kupujący za pośrednictwem osoby umocowanej do tego typu czynności ma obowiązek kontrolowania i potwierdzania pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności przewoźnika. W przypadku braku pieczęci firmowej osoba umocowana do odbioru towaru w imieniu Kupującego zobowiązana jest okazać swój dowód tożsamości oraz umożliwić przewoźnikowi spisanie danych identyfikujących tę osobę. W przypadku powzięcia wątpliwości co do umocowania danej osoby do odbioru towaru w imieniu Kupującego przewoźnik upoważniony jest odmówić wydania towaru, a Sprzedający zwolniony będzie z odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu towaru w tych okolicznościach. Wszystkie rozbieżności w zakresie ilości zamówionego towaru, a ilością dostarczoną oraz w zakresie jakości dostarczonego towaru Kupujący winien zgłosić w celu odnotownia  na bonie dostawy.

 

3.3 Brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy, częściowy)
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
 

3.4 Brak możliwości odbioru towaru lub odmowa przyjęcia towaru
W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

4. Koszty transportu

4.1 Koszty transportu są ujęte są jako odrębne pozycje kosztowe na fakturze dokumentującej sprzedaż.

4.2 W przypadku, gdy zamówienie nie będzie przekraczało ustalonej przez sprzedającego kwoty minimalnej dla danego towaru, Sprzedający ma prawo podwyższyć cenę sprzedaży towaru dodatkowo o dodatkowo ustaloną kwotę.

5. Warunki płatności

5.1.Cena
Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu złożenia i potwierdzenia zamówienia na dostawę z magazynu, a w przypadku dostawy bezpośredniej w cenie potwierdzonej przez strony w treści zamówienia lub w razie braku ustaleń co do ceny, według cen z dnia dostawy lub pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego.

5.2.Termin płatności
Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze (rachunku). Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowywania okresu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dostarczenia gwarancji lub dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.

5.3.Opóźnienie w terminie płatności
Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według swego wyboru:

 • zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,   natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,
 • dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień,
 • wydania towaru wcześniej zakupionego u Sprzedającego, który na dzień wystąpienia przez Sprzedającego z żądaniem wydania pozostawał w stanie nienaruszonym, nadającym się do dalszej odsprzedaży

 

5.4. Faktury elektroniczne

5.4.1. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej zgodnie z art.106n ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

5.4.2. Faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą przesyłane w wersji papierowej.

5.4.3. Faktury elektroniczne będą wysyłane tylko z jednego adresu mailowego, tj. antalis.faktura@antalis.pl, a za faktury otrzymane z innego adresu e-mail Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zapewnia autentyczności dokumentu.

5.4.4 Faktury elektroniczne będą wysyłane na adres mailowy Kupującego, podany przy rejestracji.

6. Tolerancja wagi, formatu i gramatury

6.1 Sprzedający dopuszcza tolerancje gramatury, wagi palety, ilości arkuszy oraz formatu sprzedawanego towaru, z tym zastrzeżeniem, że ich wielkość jest uzależniona od tolerancji stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru.
6.2 Kupujący ma prawo do uzyskania informacji, co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru, który ma zamiar zamówić.

7. Reklamacje

7.1 Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, w każdym przypadku musi to nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru w szczególności poprzez dokonanie stosownych prób produkcyjnych na minimalnych ilościach surowca. W przypadku braku wspomnianej zgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminach określonych treścią Kodeksu cywilnego w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, z zastrzeżeniem pkt 7.8 poniżej.

7.2 W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację pod adresem Sprzedającego: Antalis Poland sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa (z dopiskiem „Reklamacja”),  listem poleconym, e-mailem na adres: reklamacje@antalis.com lub za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie internetowej www.antalis.pl. Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w jeden ze wskazanych wyżej sposobów oraz w przewidzianym terminie, traci wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.

7.3 W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jawnych towaru, nie może on podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.

7.4 Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady.

7.5 Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Kupującego. Kupujący winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Sprzedającemu na jego żądanie zbadanie na miejscu zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich był stosowany przy produkcji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania na swój koszt wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport. W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Sprzedający zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych producenta towaru i innych ciążących na nim zobowiązań. W przypadku zgłaszania przez Kupującego roszczeń odszkodowawczych, których powstanie związane jest z wadliwością towaru, wysokość żądanego odszkodowania nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.

7.6 W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym, za wyjątkiem towaru objętego reklamacją. Powyższy zakaz dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie zafakturowany przez Sprzedającego łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera wad. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie należne będą Sprzedającemu w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.

7.7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, a także odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego ograniczona jest do wartości sprzedanego towaru.

7.8. Z uwagi na profesjonalny charakter sprzedaży adresowanej do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego będącego Przedsiębiorcą jest ograniczona do uprawnień przysługujących przedsiębiorcom.

7.9. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności, ale niezwiązaną z jego działalnością zawodową (tj. nie mającą związku z jego przedmiotem działalności gospodarczej wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Odstąpienie

[postanowienia pkt 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem lub przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i zawarł umowę na odległość, w ramach prowadzonej działalności, ale niezwiązaną z jego działalnością zawodową]

8.1. Kupujący będący:

a. Konsumentem lub

b. Przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności, ale niezwiązaną z jego działalnością zawodową (tj. nie mająca związku z jego przedmiotem działalności gospodarczej wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

może w terminie 14 dni odstąpić od umowy ze Sprzedającym bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem towaru. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na adres siedziby Sprzedającego lub mailowo na adres: reklamacje@antalis.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 8.2.1     w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru.

8.2.2      w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

8.3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedającemu doręczono oświadczenie o  odstąpieniu od umowy.

8.4. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.  Sprzedający prosi o zwracanie towaru na adres: Magazyn główny Antalis Poland, Sochaczewska 96a, 05-870 Błonie-Wieś niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

8.7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.8.  Kupujący  odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.9.  Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący również ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w opisie towaru lub podczas składania zamówienia.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.11 Prawo odstąpienia nie przysługuje: przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności, związaną z jego działalnością zawodową (tj. mającą związek z jego przedmiotem działalności gospodarczej wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność w pozostałych formach.

9. Poufność

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że numer klienta, login i hasło dostępu do sklepu internetowego Sprzedającego jest tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 1993 r., poz.211 z późniejszymi zmianami), a przekazanie, ujawnienie tych informacji osobom trzecim stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.11 ust.1 tejże ustawy.

10. Sprawy sporne

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego.