Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez ANTALIS POLAND spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne
II. Rodzaje i zakres usług
III. Warunki świadczenia usług
IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy
V. Odpowiedzialność
VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII. Postanowienia końcowe

 

Dział I: Postanowienia ogólne

1.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ANTALIS POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie określa niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”.
1.2 Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług, warunki ich świadczenia, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
1.3 Niniejszy regulamin udostępnia się nieodpłatnie Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

1.4 Usługi określone w regulaminie są świadczone przez Usługodawcę na rzecz Przedsiębiorców działających w ramach swojej działalności gospodarczej i zawodowej. 
1.5 Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przestrzeganie regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych, czy też środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu, w tym postanowień Ogólnych warunków sprzedaży Usługodawcy lub Ogólnych warunków świadczenia usług logistycznych (stosownie do złożonego zamówienia na towar lub usługę), bez konieczności sporządzania odrębnej umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

1.6 Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) „Prawo telekomunikacyjne” – ustawę z dnia 21 lipca 2000 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576),
c) „Informacja handlowa” – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę,
d) „system teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
e) „usługi świadczone drogą elektroniczną” - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
f) „środki komunikacji elektronicznej” - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
g) „Usługobiorca” - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, akceptując przedtem niniejszy regulamin,
h) „Usługodawca” – ANTALIS POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003447, o numerze NIP 879-016-80-62, o kapitale zakładowym w kwocie 64.068.000,00 złotych.
i) „Konsument” – osoba fizyczna korzystającą z usług serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
j) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

k) „Przedsiębiorca” - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

l) „Ogólne warunki sprzedaży Usługodawcy” – warunki sprzedaży dostępne pod adresem: https://www.antalis.pl/ogolne-warunki-sprzedazy.html, który stanowią integralną część regulaminu

m) „Ogólne warunki świadczenia usług logistycznych” warunki świadczenia dostępne pod adresem: http://www.easytruck.pl/pliki/ogolne_warunki_swiadczenia_uslug.pdf, które stanowią integralną część regulaminu.


Dział II: Rodzaje i zakres usług

2.1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi świadczone przez Usługodawcę:
a) wysyłanie informacji handlowych,
b) sprzedaż towarów z aktualnej oferty asortymentowej Usługodawcy,
c) usługi logistyczne.


Dział III: Warunki świadczenia usług

3.1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Usługobiorcy następujące:
a) połączenie z siecią internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) Internet Explorer 7.0,
c) system antywirusowy.
3.2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są dla Usługobiorcy następujące:
a) połączenie z siecią internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 7.0; Firefox; Chrome; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x, natomiast dla komputerów MAC OS 10.1: Netscape 7.2; MAC OS 10.4: Safari 5. ‘Cookies i javascript muszą być włączone, a zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.
3.3. Usługobiorca obowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę podać wszelkie dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a w szczególności:
a) nazwę / nazwisko i imię Usługobiorcy,
b) NIP
c) adres siedziby
d) adres do korespondencji,
e) adres dostawy zamówionych przez Usługobiorcę towarów,
f) adresy elektroniczne.
3.4. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługodawcę, Usługobiorcy przekazane zostaną:
a) numer Klienta
b) login,
c) hasło.
3.5. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych należącego do niego systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystanie z usług. Usługodawca każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania.
3.8. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawca będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji.
3.9. Usługodawca nie odpowiada za usługi świadczone drogą elektroniczną przez innych dostawców, jeśli dostęp do tych usług możliwy będzie z poziomu strony internetowej Usługodawcy, lecz uwarunkowany zaakceptowaniem przez Usługobiorcę regulaminu świadczenia usług innego dostawcy. Wówczas decyzję o skorzystaniu lub rezygnacji z usługi innego dostawcy podejmować będzie Usługobiorca samodzielnie, kierując się zasadami regulaminu przedstawionego Usługobiorcy do zaakceptowania.


Dział IV: Zawarcie i rozwiązanie umowy

4.1. Do zawarcia umowy może dojść na skutek rozpoczęcia korzystania z usług.
4.2. Do rozpoczęcia korzystania z usług wymagana jest od Usługobiorcy uprzednia rejestracja Usługobiorcy w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Usługobiorcę.
4.3. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez sam fakt rejestracji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, a w szczególności jeśli Usługobiorca udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
4.4. Sprzedaż towarów z aktualnej oferty asortymentowej Usługodawcy następuje po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz po niezwłocznym potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji przez Usługodawcę. Usługodawca ma jednak prawo uchylić się od skutków prawnym swego oświadczenia, jeśli zawiera ono błędy, w szczególności spowodowane wadliwym działaniem systemu informatycznego.
4.5. Sprzedaż usług logistycznych Usługodawcy następuje po złożeniu przez Usługobiorcę zamówienia w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz po niezwłocznym potwierdzeniu jego przyjęcia do realizacji przez Usługodawcę. Usługodawca ma jednak prawo uchylić się od skutków prawnym swego oświadczenia, jeśli zawiera ono błędy, w szczególności spowodowane wadliwym działaniem systemu informatycznego.
4.6. Usługobiorca w celu złożenia zamówienia na usługę zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać ”numerem Klienta”, „loginem” i „hasłem” udostępnionym mu przez Usługodawcę, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.
4.7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem udostępnionego mu ”numeru Klienta”, „loginu” i „hasła” oznacza, iż Usługobiorca będący osobą fizyczną przystąpił do umowy osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną, a usługobiorca będący przedsiębiorcą przystąpił do umowy osobiście lub przez osoby upoważnione do zawarcia w jego imieniu z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.8. W zakresie sprzedaży towarów z aktualnej oferty asortymentowej Usługodawcy, a także w zakresie sprzedaży usług logistycznych stosuje się odpowiednio przepisy Ogólnych warunków sprzedaży Usługodawcy oraz Ogólnych warunków świadczenia usług logistycznych, na włączenie których do treści zawieranej umowy, Usługobiorca jako znający ich treść wyraża zgodę.
4.9. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie w tym zakresie usług drogą elektroniczną.
4.10. Skutki prawne rezygnacji z zamówienia towarów z aktualnej oferty asortymentowej Usługodawcy, a także z zamówionych usług logistycznych, a także kwestię rozwiązania zawartych w tym zakresie umów określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
4.11 Usługobiorca będący:

a. Konsumentem lub

b. Przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności, ale niezwiązaną z jego działalnością zawodową (tj. nie mająca związku z jego przedmiotem działalności gospodarczej wg Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy z Usługodawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem towaru. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres: zapytania@antalis.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

 


Dział V: Odpowiedzialność

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy, a także w okolicznościach prowadzonych przez Usługodawcę prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, z zachowaniem wymogów o jakich mowa w pkt 3.6. niniejszego regulaminu.
5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Usługobiorcę.
5.3. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorcy, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Usługobiorcy: „numerów Klienta”, „loginu” oraz „hasła”.
5.4. Publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych przez osoby nieuprawnione, dlatego również Usługobiorca zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.


Dział VI: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

6.1. Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6.2. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż wyżej wskazane, jeśli są niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone jako dane niezbędne do świadczenia usługi lub sposobu jej rozliczenia.
6.3. Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy, to jest charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, takie jak:
a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 6.1. niniejszego regulaminu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6.4. Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w pkt 6.1. niniejszego regulaminu za wyjątkiem tych danych, które są:
a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.


Dział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 Kodeksu cywilnego. Obowiązki Usługodawcy oraz uprawnienia Usługobiorcy z tytułu rękojmi za wady uregulowane zostały treścią niniejszego Regulaminu, Ogólnych warunków sprzedaży oraz Ogólnych warunków świadczenia usług logistycznych.”
7.2. Usługobiorcy mają prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Warunków Sprzedaży, Warunków Świadczenia Usług Logistycznych, a w kwestiach nieuregulowanych na zasadach Kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady.
7.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy z podaniem: jego nazwy / nazwiska i imienia, adresu siedziby / zamieszkania, identyfikującego go adresu elektronicznego,
b) dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji,
c) datę wystąpienia problemu.
7.4. Reklamacje, które nie będą zawierały danych wymienionych w poprzedzającym punkcie nie podlegają rozpatrzeniu.
7.5. W zakresie reklamacji związanych ze sprzedażą towarów z aktualnej oferty asortymentowej Usługodawcy, a także w zakresie sprzedaży usług logistycznych stosuje się odpowiednio przepisy Ogólnych warunków sprzedaży Usługodawcy oraz Ogólnych warunków świadczenia usług logistycznych, na włączenie których do treści zawieranej umowy, Usługobiorca, jako znający ich treść wyraża zgodę.


Dział VIII: Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2015 roku.
8.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego tekstu regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
8.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Usługodawcę indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, a także przepisy Ogólnych warunków sprzedaży Usługodawcy oraz Ogólnych warunków świadczenia usług logistycznych, na włączenie których do treści zawieranej umowy, Usługobiorca, jako znający ich treść wyraża zgodę.