Informacje o polityce prywatności – klient i strony trzecie

Data wejścia w życie: lipiec 2018

Spis treści:

1. Kim jesteśmy
2. Kogo dotyczą informacje o polityce prywatności?
3. Jakie informacje obejmuje to powiadomienie?
4. Dane, które gromadzimy i jak je wykorzystujemy
5. Międzynarodowe przekazywanie danych
6. Ujawnienie danych
7. Dostawcy usług
8. Aktualizowanie Twoich danych
9. Przechowywanie danych
10. Twoje prawa
 

1. KIM JESTEŚMY

Antalis Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000003447, o numerze NIP 879-016-80-62. Spółka wchodzi w skład Grupy Antalis („ANTALIS”), będącego francuskim podmiotem typu Société Anonyme z kapitałem zakładowym równym 213 000 000 euro, zarejestrowanym w Registre Handlowym du Commerce et des Sociétés w Nanterre pod numerem 410 336 069, mające swoja siedzibę pod adresem 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Francja).

Grupa ANTALIS to wiodący profesjonalny dystrybutor papieru i dostawca opakowań oraz rozwiązań Komunikacji Wizualnej w Europie i na świecie (poza Stanami Zjednoczonymi). Grupa ANTALIS to jedyny operator w tym sektorze, który obecny jest w 43 krajach dzięki spółkom stowarzyszonym. Grupa ANTALIS dostarcza jeden z najbardziej rozbudowanych i zróżnicowanych zakresów produktów i rozwiązań na rynku oraz oferuje swoim klientom wysoki i prekursorski poziom usług związanych z dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb, wiedzą specjalistyczną oraz logistyką, głownie za sprawą 123 centrów dystrybucyjnych rozsianych po całym świecie.

Dane kontaktowe do spółek ANTALIS na całym świecie dostępne są na stronie www.antalis.com.

ANTALIS robi wszystko, by odpowiedzialnie gromadzić, przechowywać i wykorzystywać informacje o naszych klientach i osobach, z którymi nawiązujemy kontakty biznesowe. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej i nie tylko, nakładają na ANTALIS ścisłe wymogi.

Za pomocą Kodeksu Postępowania ANTALIS wydał oświadczenie, dla ANTALIS i spółek z tej Grupy, w którym Grupa uznaje fundamentalne i niezbywalne prawo każdego człowieka do ochrony życia prywatnego i swoich danych osobowych, a także zobowiązuje się do wdrożenia niezbędnych procedur, aby zapewnić, iż zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, którego dokonuje ANTALIS w związku z wykonywaniem czynności, odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz z należnym poszanowaniem każdego człowieka, ochrony oraz poufności informacji, które go dotyczą. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.antalis.com.

Grupa ANTALIS pracuje nad zaktualizowaniem swoich procesów zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych poprzez uruchomienie programu ochrony danych, aby ujednolicić wewnątrz Grupy ANTALIS zbieranie, przetwarzanie i zarządzanie danymi osobowymi.

Administratorem(ami) Twoich danych osobowych jest Spółka ANTALIS lub spółki, z którymi masz do czynienia i/lub ANTALIS, dalej jako ANTALIS.

Niniejsze informacje dotyczące polityki prywatności wyjaśniają jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje o klientach, dostawcach, udziałowcach i innych kontaktach biznesowych lub firmowych. Ponadto, opisujemy prawa, jakie przysługują Ci w związku z Twoimi danymi osobowymi. Prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.

2. KOGO DOTYCZĄ INFORMACJE O POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Klienci
Niniejsze informacje o polityce prywatności dotyczą klientów indywidualnych, z którymi nawiązujemy relacje, w tym także potencjalnych klientów. Dotyczą danych osobowych zbieranych w procesie adaptacyjnym oraz przy rozwiązywaniu umowy, a także danych zbieranych w trakcie relacji utrzymywanej z klientem. Ponadto, dotyczą również danych osobowych pracowników klientów, których dane możemy otrzymywać w ramach dostarczania produktów i usług. W związku z tym osoba, która w naszej firmie odpowiedzialna jest za kontakt z klientami, ponosi odpowiedzialność za dopilnowanie, aby wszystkie osoby, których to dotyczy, były świadome, że ich dane osobowe są do nas dostarczane oraz, aby były świadome celów dla których wykorzystujemy te dane. Można to zrobić na przykład, pokazując im kopię niniejszego powiadomienia.

Udziałowcy
Taki sam opis jak ten powyżej, dotyczy także naszych udziałowców.

Dostawcy
Taki sam opis jak ten powyżej, dotyczy także naszych dostawców.

Kontakty biznesowe
Dodatkowo, niniejsze informacje dotyczące polityki prywatności obejmują dane osobowe osób, które nie istnieją lub są byłymi klientami lub udziałowcami, którzy weszli w relację z ANTALIS poprzez zapisanie się do otrzymywania komunikatów, takich jak powiadomienia e-mail i publikacje lub, którzy uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez ANTALIS (tylko przez ANTALIS lub wspólnie z organizacjami partnerskimi).

Inne kontakty
Niniejsze informacje obejmują również dane osobowe osób, z którymi ANTALIS zawarł porozumienie biznesowe lub, z którymi utrzymuje kontakt w związku ze swoją działalnością, np. z agentami, innymi udziałowcami lub stronami przeciwnymi.

3. JAKIE INFORMACJE OBEJMUJE TO POWIADOMIENIE?

W niniejszych informacjach o  polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje (zarówno w formie elektronicznej jak i na piśmie) odnoszące się do osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Obejmuje również szczególne kategorie danych osobowych („szczególne kategorie danych osobowych”), dzięki którym można określić lub wywnioskować rasę lub pochodzenie etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub inne przekonania o podobnym charakterze, członkostwo w związkach zawodowych, stan zdrowia fizycznego lub psychicznego (w tym dane biometryczne i genetyczne), życie/orientację seksualną, czy też dane sądowe (w tym informacje dotyczące popełnionych lub zarzucanych przestępstw kryminalnych lub wyroków bądź nałożonych kar).

ANTALIS będzie gromadzić szczególne kategorie danych tylko, jeśli jest to niezbędne do celów określonych poniżej. Więcej informacji na temat tego, kiedy i dlaczego możemy ich potrzebować, znajduje się w rozdziale 4 „Dane, które gromadzimy i jak je wykorzystujemy” zawartym poniżej.

4. DANE, KTÓRE GROMADZIMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY

ANTALIS może wykorzystywać Twoje dane osobowe w różnych celach, co określają następujące rozdziały.

ANTALIS przykłada ogromną wagę do tego, by zbierać i wykorzystywać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia produktów i świadczenia usług naszym klientom; do nawiązania i/lub podtrzymywania współpracy biznesowej z kontaktami biznesowymi; oraz do informowania o produktach, usługach i wydarzeniach, które w sposób rozsądny uzna za interesujące dla konkretnych osób i/lub co do których takie osoby wyraziły swoją zgodę na otrzymywanie informacji o nich od ANTALIS. Więcej informacji o celach, informacjach, które zbieramy, źródle informacji i organach prawnych, na których opiera się ANTALIS można uzyskać poprzez wysłanie zapytania na następujący, stworzony specjalnie w tym celu, adres e-mail rodo@antalis.com

W niektórych przypadkach, obowiązkowe będzie podanie ANTALIS Twoich danych osobowych, abyśmy mogli dostarczyć Ci produkty i świadczyć usługi Tobie (lub Twojemu pracodawcy), współpracować z Tobą lub, aby postępować zgodnie z prawnymi zobowiązaniami ANTALIS.

Kontrole tożsamości, konfliktów, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i inne kontrole

ANTALIS gromadzi różnorodne dane o klientach i kontaktach w ramach procesu  poprzedzającego zawarcie umowy. Można określić to jako należytą staranność lub działanie o charakterze „Poznaj swojego klienta” lub „Poznaj swojego dostawcę”. Możemy zabiegać o weryfikację niektórych lub wszystkich z poniższych punktów:

 • Weryfikacja tożsamości: dowód potwierdzający imię i nazwisko oraz adres
 • Faktyczna własność podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych
 • Weryfikacja konfliktów interesów: w celu uniknięcia konfliktu interesów z jakimkolwiek podmiotem
 • Kontrole w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, pieniędzmi z przestępstw i wspieraniu terroryzmu
 • Kontrole osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne: tych, które odgrywają wiodącą rolę w rządzie, sądownictwie, sądach, bankach centralnych, ambasadach, siłach zbrojnych i przedsiębiorstwach należących do państwa, w tym członków ich rodziny i bliskich współpracowników
 • Kontrole listy sankcji rządowych
 • Lista transakcji
   

Weryfikacja przeprowadzane są z powodów prawnych, regulacyjnych lub biznesowych, a dane mogą być powtarzane w trakcie trwania naszej umowy. Ważne, abyś dostarczał nam wszelkie informacje i dokumenty wymagane dla zawarcia umów sprzedaży produktów lub dla świadczenia przez nas usług.

Możemy korzystać również ze źródeł stron trzecich, aby otrzymać takie informacje. Informację o przetwarzanych przez nas danych możesz uzyskać wysyłając prośbę na następujący, utworzony w tym celu, adres e-mail rodo@antalis.com.

Dostarczanie produktów i świadczenie usług

ANTALIS może przetwarzać dodatkowe dane w trakcie obowiązywania naszej umowy w celu właściwej jej realizacji.

Możemy przetwarzać dane osobowe  w szczególności:

 • Do zarządzania naszą współpracą i podtrzymywania stosunków wynikających z umowy
 • W celach związanych z księgowością i podatkami
 • Dla rozwoju marketingu i działalności
 • Aby stosować się do obowiązków regulacyjnych ANTALIS
 • Aby ustalać, egzekwować lub bronić prawnych uzasadnionego interesu prawnego
 • W celu zapobiegania i wykrywania przestępstw
 • Do celów dokumentacji i celów statystycznych


Inne relacje biznesowe

W ramach relacji biznesowych, możemy o Tobie. Możemy wykorzystywać takie dane osobowe, aby zarządzać naszą współpracą i podtrzymywać nasze relacje wynikające z umowy w celach związanych z księgowością i podatkami oraz, by stosować się do innych obowiązków prawnych.

Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli sprzedajemy lub kupujemy przedsiębiorstwo lub inne aktywa. Wówczas musimy ujawnić dane potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu dane przedsiębiorstwo lub aktywa, jak również i jego profesjonalnym doradcom. Jeśli spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa są nabywane przez stronę trzecią lub jedną ze spółek naszej Grupy, dane osobowe, które posiadamy jako sprzedawca, będą zawarte w przenoszonych aktywach.

Dane zbierane w naszych obiektach

Gdy nas odwiedzasz, Twój wizerunek może zostać zarejestrowany przez systemy telewizji przemysłowej, obsługiwane przez ANTALIS lub podmiot, który zarządza naszymi obiektami. Systemy kontroli dostępu do budynku mogą również zarejestrować lokalizację, czas oraz datę Twojego wejścia i wyjścia do i z naszych biur.

Komunikacja

W przypadkach, w których jest to dozwolone przez prawo, ANTALIS może rejestrować i/lub monitorować wykonywane i odbierane rozmowy telefoniczne oraz elektroniczne komunikaty wysyłane i otrzymywane przez sieci ANTALIS po to, by chronić naszą działalność i aby zweryfikować przestrzeganie polityk i stosownych wymogów prawnych. Wszelkie takie przypadki rejestrowania i/lub monitorowania będą przeprowadzane w celach biznesowych zgodnych z prawem i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Mogą to być następujące cele:

 • Rejestrowanie faktów (w tym konwertowanie wiadomości głosowych na tekstowe)
 • Ustalanie zgodności z politykami i procedurami ANTALIS
 • Stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji
 • Cele związane z zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw
 • Monitorowanie skutecznego wykorzystywania i działania sieci i systemów ANTALIS.
   

Aby zapewnić skuteczną komunikację, korespondencja i dokumenty mogą być przesyłane jako nieszyfrowane emaile. Należy zdawać sobie sprawę, że nie jest to bezpieczna metoda komunikacji tak, jak nie są bezpieczne żadne standardy ich dostarczania. Jeśli nie chcesz, abyśmy korzystali z szyfrowanych wiadomości email, prosimy o kontakt z Twoją osobą do kontaktu z ANTALIS.

Rozwój marketingu i działalności

ANTALIS zbiera informacje w celach marketingowych i prowadzonej działalności oraz w ramach ogólnego zarządzania relacjami z klientami.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o naszych produktach i usługach, oraz innowacjach w branży, broszury, komunikaty prasowe, zaproszenia na seminaria i konferencje poprzez e-maile lub tradycyjną pocztę, bądź wykorzystując do tego media lub portale społecznościowe. Możesz wybrać obszary oraz tematy, które Cię interesują w momencie, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej. Możesz aktualizować swoje dane lub wycofać się z nich w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak egzekwować swoje prawa, zobacz rozdział „Twoje prawa” dostępny poniżej.

Wydarzenia

Jeśli bierzesz udział w wydarzeniu organizowanym przez lub we współpracy z ANTALIS, zbieramy dane kontaktowe przy rejestrowaniu się na wydarzenie. Informacje, które s dobrowolnie udostępniane, mogą obejmować między innymi wymagania żywieniowe oraz szczegóły dotyczące problemów zdrowotnych lub niepełnosprawności, które mogą mieć wpływ na Twoją obecność lub udział w wydarzeniu. W przypadku, gdy wydarzenie jest organizowane we współpracy z organizacją partnerską lub jeśli odbywa się w zewnętrznej lokalizacji, może zdarzyć się, że będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe partnerowi, organizatorowi wydarzenia lub lokalowi właścicielowi lokalu, w którym będzie się ono odbywać. Udostępnimy jedynie minimum danych, które będą niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia. Jeśli wydarzenie organizowane jest we współpracy z organizacją partnerską, organizacja ta będzie odpowiedzialna za poinformowanie Cię o wszelkich działaniach marketingowych, jakie będą chcieli przeprowadzić oraz za uzyskanie Twojej zgody tam, gdzie jest to wymagane.

Pliki cookie

Gdy korzystasz z naszej witryny, otrzymujesz od nas informacje o plikach cookie oraz innych narzędziach służących do analizy ruchu na stronie (np. Pixel Tracking, Google Analytics, itp.). Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu przez nas tych narzędzi, kliknij w link dotyczący polityki cookies, dostępny na naszej stronie.

5. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

ANTALIS jest międzynarodową grupą działającą na całym świecie. Jak większość międzynarodowych przedsiębiorstw, ANTALIS scentralizowało niektóre aspekty zarządzania relacjami ze swoimi klientami. Dodatkowo, w przypadkach, gdzie projekty klienta rozciągają się na więcej, niż jedną jurysdykcję, dostęp do danych będą mieli ci pracownicy ANTALIS, którzy pracują nad daną kwestią. W rezultacie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza kraj pochodzenia (w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy), a dostęp do nich może być możliwy z różnych lokalizacji ANTALIS na świecie.

ANTALIS podejmie wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa oraz środki prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo i nienaruszalność danych osobowych, które przekazywane są ANTALIS, aby zapewnić, że transfery danych uzyskanych w EOG do różnych lokalizacji ANTALIS na świecie, są zgodne z obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności, poprzez wykorzystywanie takich samych standardów ochrony danych osobowych. Twoje dane osobowe otrzymają zatem ten sam poziom ochrony, bez względu na ich lokalizację w ANTALIS.

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli także dostawcy usług ANTALIS, którzy mogą być zlokalizowani w innej jurysdykcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział 7 „Dostawcy usług”, znajdujący się poniżej.

6. UJAWNIANIE DANYCH

ANTALIS może ujawnić Twoje dane osobowe (i) gdy jest to konieczne w przypadku podanych celów, w tym również wewnątrz ANTALIS; (ii) gdy wymaga tego prawo; (iii) w związku z reorganizacją lub połączeniem naszej firmy z inną firmą; (iv) gdy według nas takie ujawnienie jest niezbędne, aby wprowadzić w życie lub stosować się do warunków kontraktu i innych umów lub, by w inny sposób chronić i bronić praw, własności lub bezpieczeństwa ANTALIS; (v) aby zastosować się do postępowania sądowego, wyroku sądu lub obowiązku prawnego, bądź zapytania  organów władzy; lub (vi) za Twoją zgodą.

Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w niektórych jurysdykcjach, obowiązkiem prawnym ANTALIS jest zgłaszanie podejrzanych transakcji i innych czynności do stosownych organów władzy w związku z przepisami dotyczącymi przeciwstawiania się praniu brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu, nielegalnymi transakcjami z wykorzystaniem poufnych informacji lub powiązanymi przepisami. ANTALIS może również zawiadomić policję i inne organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Możemy wówczas tego dokonać bez obowiązku informowania Cię o tym fakcie.

Zewnętrzni odbiorcy danych osobowych klientów, kontaktów biznesowych lub firmowych obejmują m.in:

 • Władze administracji podatkowej, celnej i akcyzowej
 • Organa administracji publicznej
 • Organa instytucji giełdowych oraz instytucje dopuszczające do obrotu na giełdzie
 • Publiczny rejestr akcjonariuszy spółki
 • Dostawców usług weryfikacji tożsamości
 • Biur i Agencji informacji kredytowej
 • Sądy, policję i organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa
 • Departamenty i agencje rządowe
 • Audytorów i doradców zawodowych (w tym ubezpieczycieli od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej profesji oraz doradców).
   

ANTALIS dołoży wszelkich należytych starań, aby ujawnić minimum informacji, niezbędnych i wymaganych przypadków danych okolicznościach sprawy.

7. DOSTAWCY USŁUG

Zewnętrzni dostawcy usług dla ANTALIS są dalej zwani jako „Podwykonawcy”. ANTALIS wdroży umowy z Podwykonawcami, które spełniają wymogi stosownych przepisów dotyczących prywatności. Podwykonawcy będą zobligowani korzystać z odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe oraz nie będą mogli wykorzystywać danych osobowych innych, niż wskazane przez ANTALIS.

Podwykonawcy, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu ANTALIS, zlokalizowani są w Europie lub w innych krajach na całym świecie. ANTALIS zapewni, że Podwykonawcy przestrzegają wszelkich obowiązujących wymogów prawnych przy przetwarzaniu danych osobowych poza jurysdykcją, w której dane te zostały pierwotnie zebrane. Co do danych zebranych w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub danych, które dotyczą podmiotów danych w EOG, ANTALIS zobowiązuje Podwykonawców do przestrzegania Standardowych Klauzul Umownych przy przesyłaniu danych osobowych do krajów trzecich, objętych odpowiednimi wymogami zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji o Podwykonawcach, z którymi współpracujemy, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając zapytanie na następujący, utworzony specjalnie w tym celu, adres e-mail rodo@antalis.com.

8. AKTUALIZOWANIE TWOICH DANYCH

ANTALIS dokłada wszelkich starań, by dane osobowe znajdujące się w posiadaniu ANTALIS były dokładne i kompletne. Abyśmy mieli Twoje jak najbardziej aktualne dane, ważnym jest abyś informował nas o wszelkich zmianach w zakresie danych kontaktowych lub innych danych osobowych. Prosimy o kontakt  z osobą z ANTALIS, z którą zazwyczaj się kontaktujesz. Możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ANTALIS, wysyłając zapytanie na następujący, utworzony specjalnie w tym celu, adres e-mail rodo@antalis.com.

9. PRZECHOWYWANIE DANYCH

ANTALIS przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w rozdziale 4 „Dane, które gromadzimy i jak je wykorzystujemy” powyżej. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż okresy przechowywania danych mogą różnić się w zależności od jurysdykcji. Dane są zazwyczaj przechowywane przez minimum 2 lata, a ponadto mogą być przechowywane przez dodatkowy okres, stosownie do przepisów o przedawnieniu roszczeń.

Możemy przechowywać dane przez stosowny okres czasu, aby ustanowić, egzekwować lub bronić naszych praw, a także w celach archiwizacji i dokumentacji. Tam, gdzie jest to możliwe i praktyczne, dane osobowe staną się anonimowe poprzez usunięcie, zastąpienie bądź zablokowanie takich szczegółów, dzięki którym dane osoby mogą być zidentyfikowane.

Aby uzyskać więcej informacji o polityce przechowywania danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając zapytanie na następujący, utworzony specjalnie w tym celu, adres e-mail rodo@antalis.com.

10. TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa w związku z Twoimi danymi osobowymi:

 • dostęp do danych osobowych przechowywanych przez ANTALIS;
 • poprawianie danych osobowych, na przykład gdy są one niekompletne lub niepoprawne;
 • rezygnacja w dowolnym momencie z otrzymywania komunikatów marketingowych;
 • w niektórych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje prawo do ograniczenia bądź sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub przedstawienie prośby o usunięcie Twoich danych;
 • w niektórych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje prawo do otrzymywania kopii danych osobowych, które zostały przekazane ANTALIS w zorganizowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do przetwarzania formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego („przenoszalność danych”);
 • w przypadku, gdzie dobrowolnie podałeś swoje dane lub zgodziłeś się w inny sposób na ich wykorzystywanie, masz prawo do wycofania takiej zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów poniżej).
   

Jeśli chcesz egzekwować swoje prawa, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym w ANTALIS, wysyłając zapytanie na następujący, utworzony specjalnie w tym celu, adres email rodo@antalis.com.

Wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną oraz komunikacja elektroniczna w celach bezpośredniego marketingu

W momencie, gdy tworzysz konto lub rejestrujesz się pierwszy raz na naszej stronie, ANTALIS zapyta Cię, czy chcesz otrzymywać od ANTALIS informacje marketingowe/handlowe. Aby otrzymywać informacje od ANTALIS, należy zaznaczyć okienko, w którym Wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych/handlowych oraz ofert od lub w imieniu ANTALIS, wszelkich spółek ANTALIS oraz jej oficjalnych dystrybutorów drogą mailową lub w formie elektronicznych komunikatów. Jeśli nie zgadzasz się na otrzymywanie takich informacji, należy nie zaznaczać okienka.

ZGODA: Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie od ANTALIS informacji, spółka ANTALIS będzie mogła wysyłać Ci informacje marketingowe/handlowe w formie cyfrowej lub drukowanej, które dotyczyć będą na przykład produktów, ofert handlowych, wydarzeń, projektów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez ANTALIS.

Aby cofnąć zgodę, możesz wejść na swoje konto poprzez stronę ANTALIS i odznaczyć okienko ze zgodą lub kliknąć w link cofający zgodę, który będzie załączony pod każdą wiadomością e-mail, wysyłaną przez lub w imieniu ANTALIS. Możesz również wysłać e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ANTALIS, wysyłając zgłoszenie na następujący, utworzony specjalnie w tym celu, adres email rodo@antalis.com.

Co w przypadku, gdy nie masz 16 lat?

Jeśli nie masz jeszcze 16 lat prosimy, abyś uzyskał zgodę Twoich rodziców / opiekuna prawnego przed dostarczeniem nam Twoich danych osobowych. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą podawać nam swoich danych osobowych bez takiej zgody.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli nasza odpowiedź Cię nie satysfakcjonuje lub jeśli uważasz, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych zgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do stosownego organu nadzorującego ochronę danych w Twoim kraju, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w niniejszym dokumencie

Niniejsze informacje o polityce prywatności zostały zaktualizowane w maju 2018 roku. Od czasu do czasu, wprowadzamy do nich zmiany lub zmodyfikujemy je, gdy będzie to konieczne, aby stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Możesz mieć wgląd do tych zasad ponownie na zasadzie ad hoc. Wszelkie zmiany do jakiegokolwiek punktu z powiadomienia o polityce prywatności, będą obowiązywać od dnia ich publikacji na naszych stronach internetowych.

Zapytania

Jeśli masz jakieś pytania w związku z niniejszymi informacjami o polityce prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych ANTALIS przez wysłanie zapytania na następujący, utworzony w tym celu, adres e-mail rodo@antalis.com.