Antalis i rozporządzenie w sprawie REACH

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. Jego zastosowanie w zakresie zgodności obejmuje kilka etapów, a wymogi regulacyjne różnią się w zależności od charakteru produktów lub ich ilości na rynku europejskim.

Reach2.jpg

 


Antalis, jako dystrybutor, nie ma obowiązku rejestracji wstępnej ani rejestracji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie REACH.

Antalis ściśle współpracuje z dostawcami w celu zapewnienia, aby zarówno oni, jak i ich dostawcy, dopełnili koniecznych formalności dotyczących używanych przez nich substancji chemicznych i będzie kontynuować te działania w przyszłości.

Rozporządzenie w sprawie REACH obejmuje również obowiązek informacyjny w odniesieniu do niektórych produktów zawierających „substancje wzbudzające szczególnie duże obawy” (SVHC)* o stężeniu powyżej 0,1% m/m.

Zgodnie z naszą aktualną wiedzą i na podstawie szczegółowych informacji przedstawionych przez dostawców jedynie niewielka grupa produktów z asortymentu Antalis zawiera takie substancje. Wykaz tych produktów i wszelkie niezbędne szczegółowe informacje są dostępne na żądanie i są aktualizowane po otrzymaniu nowych informacji od dostawców.

Nasze zespoły sprzedażowe są do dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania w tym temacie.

Szczegółowe informacje można znaleźć plikach do pobrania w prawym górnym rogu strony.

*Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie REACH (załącznik XIV): Substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CRM kategoria 1 lub 2), substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) lub istnieją dowody na poparcie podobnych obaw.