Strategia Antalis w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: Inspirowanie i dawanie przykładu

img-CSR.jpg

Antalis wyznaczył sobie ambitne cele na lata 2016–2020. Oparte są one na czterech filarach dotyczących głównych kwestii, na których skupia się nasza organizacja. Dla każdej z inicjatyw utworzono szczegółowy plan działania w każdym z sektorów Antalis, uwzględniając wskaźniki efektywności działania i monitorowania ich realizacji. Wspólna strategia w oparciu o normę ISO 26000 gwarantuje, że wpływ działań Antalis mieści się w określonych ramach i spełnia najbardziej rygorystyczne normy międzynarodowe.

 

“Traktujemy społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako nowe możliwości. Koncepcja ta napędza innowacje, uwzględnia oczekiwania naszych interesariuszy i stanowi solidną podstawę dla tworzenia odpowiednich rozwiązań”

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Zarządzanie

1. Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 • Wizja Antalis
  Stworzenie strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o wymierne cele.
  Określenie jasnych działań zatwierdzonych przez niezależne organizacje w oparciu o ujednolicone procedury sprawozdawczości. Szkolenie i wzmocnienie pozycji firm w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw we wszystkich oddziałach i dla wszystkich określonych inicjatyw.
 • Cele na 2020 r.

W pełni zintegrowane narzędzia i procesy w jeden spójny model działania i funkcjonowania w całej organizacji.

2. Etyka w biznesie

 • Wizja Antalis
  Aby zapewnić, że działalność Grupy na całym świecie, bez względu na lokalizację, realizowana jest przy pełnym poszanowaniu wewnętrznego kodeksu postępowania oraz lokalnych i międzynarodowych przepisów w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji.
 • Cele na 2020 r.

Przeszkolenie co dwa lata 100% pracowników bezpośrednio związanych z kwestiami dotyczącymi najlepszych praktyk prowadzenia działalności, a dokładniej prawem konkurencji.

img-CSR-3.jpg

Zasoby naturalne

1. Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw.

 • Wizja Antalis

Zwiększenie identyfikowalności produktu, ograniczenie ryzykownych źródeł dostaw. Zwiększenie odsetka odpowiedzialnych dostaw i wzmocnienie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym.

 • Cele na 2020 r.

Włączenie 85% nabywanych produktów do procedury całkowitej identyfikowalności obejmującej należytą staranność.

2. Energia

 • Wizja Antalis
  Ograniczenie wpływu na środowisko związanego z zużyciem energii i ograniczeniem emisji dwutlenku węgla w transporcie.
 • Cele na 2020 r.

Przeprowadzenie certyfikacji ISO50001 w magazynach głównych. Monitorowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie za pośrednictwem platformy Antrak®.

img-CSR-4.jpg

Zasoby ludzkie

1. Zdrowie i bezpieczeństwo

 • Wizja Antalis

Zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy przy dbaniu o rozwój pracowników i ich wyniki. Dążenie do zerowej liczby wypadków i chorób zawodowych we wszystkich rodzajach działalności.

 • Cele na 2020 r.

Redukcja zdarzeń i niebezpiecznych wypadków. Zwiększenie efektywnego czasu pracy.

2. Szkolenia i staże

 • Wizja Antalis
  Organizacja szkoleń w celu przystosowania się do nowych potrzeb rynku oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Cele na 2020 r.

Wyszkolenie 80% pracowników rocznie, przy utrzymaniu wskaznika 14 godzin szkoleniowych rocznie na jednego pracownika.

img-CSR-5.jpg

Oferta produktów

1. Ekologia

 • Wizja Antalis

Zwiększenie popytu na produkty ekologiczne i oferowanie szerokiej gamy innowacyjnych produktów. Rozwijanie i promowanie oferty produktów pochodzących z recyklingu umożliwiające funkcjonowanie gospodarki w obiegu zamkniętym.

 • Cele na 2020 r.

Określenie i rozwijanie ekologicznej oferty opakowań i produktów z zakresu komunikacji wizualnej.